Algemene voorwaarden

1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder gebruiker: Tierlantijn B.V. (handelend onder de merknaam Frezoli Lighting by Tierlantijn), gevestigd en kantoor houdende aan De Waterman 12 te Rijsbergen, Nederland.
Wederpartij: de wederpartij of de potentiële wederpartij van Tierlantijn die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepassing van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij waarop de gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. Deze voorwaarden worden geacht van toepassing te zijn op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij.

3. Aanbiedingen.

3.1 Alle aanbiedingen van de gebruiker zijn vrijblijvend en deze vervallen na dertig dagen na de datum van de aanbieding.

3.2 De prijzen van de gebruiker zijn uitgedrukt in euro’s, gebaseerd op uitvoering tijdens normale werktijden en exclusief kosten van vervoer, verpakking, aflevering en installatie en exclusief omzetbelasting en andere heffingen.

3.3 De gebruiker is bij een samengestelde prijsopgave niet verplicht tot levering van een deel van de zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs. Prijzen uit een aanbieding of een overeenkomst gelden niet voor nabestellingen.

3.4 Wanneer de wederpartij een aanbieding van de gebruiker op een of meer andere voorwaarden dan die van de gebruiker wenst te aanvaarden, komt geen overeenkomst tot stand dan na schriftelijke en uitdrukkelijke instemming van de zijde van de gebruiker.

3.5 Wanneer de gebruiker na de aanbieding met kostenverhogingen te maken krijgt, is de gebruiker bevoegd deze door te berekenen in de prijzen.

3.6 De wederpartij garandeert dat bij de verhandeling van de zaken in welke vorm dan ook (met inbegrip van verkoop, lease, verwerking) zal voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en meer in het bijzonder alle exportcontrole en sanctieregelingen van de EU en VN zal eerbiedigen en dat de zaken niet direct of indirect bestemd zijn of vermoedelijk bestemd kunnen zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN- of EU-regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, tenzij door wederpartij daarvoor van een door de VN of EU aangewezen bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen. Wederpartij verplicht zich om deze garantie als kettingbeding op te (laten) nemen in opvolgende overeenkomsten voor de verhandeling van de zaken.

4. Levering.

4.1 Levering geschiedt af fabriek van de gebruiker. Als één van de incoterms als leveringsvoorwaarde overeengekomen is, geldt de inhoud van de ten tijde van de aanbieding geldende incoterms.

4.2 De wederpartij is verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment waarop de zaken worden afgeleverd dan wel op het moment dat deze volgens de overeenkomst aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld.

4.3 Indien de wederpartij niet meewerkt aan de aflevering worden de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en kosten die daaruit voortvloeien.

4.4 De gebruiker is bevoegd zaken in gedeelten af te leveren en in gedeelten te factureren.

5. Levertijd.

5.1 De levertijden van de gebruiker zijn streeftermijnen en deze gelden bij benadering. Overschrijding van een levertijd kan geen aanleiding geven tot ontbinding of schadevergoeding.

5.2 Wanneer de wederpartij meent dat de gebruiker niet tijdig levert, dan dient de wederpartij de gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en de gebruiker een redelijke termijn voor nakoming te gunnen.

5.3 De levertijd die de gebruiker opgeeft vangt aan nadat de gebruiker alle benodigde gegevens heeft ontvangen.

6. Technische specificaties.

Alle producten van de gebruiker beantwoorden aan alle Nederlandse wettelijke vereisten die gelden op het moment van productie. Wanneer de wederpartij daarnaast andere vereisten stelt of van andere eigenschappen van de producten uitgaat, dan dienen die voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk aan de gebruiker te zijn meegedeeld.

7. Monsters, modellen, voorbeelden en afbeeldingen.

Monsters, modellen, voorbeelden en afbeeldingen toont of verstrekt de gebruiker slechts bij wijze van aanduiding. De eigenschappen van te leveren zaken kunnen afwijken van de monsters, modellen, voorbeelden en afbeeldingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

8. Ontbinding van de overeenkomst.

8.1 De gebruiker kan in elk geval de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst ontbinden in de volgende gevallen:
- indien de gebruiker goede redenen heeft te vrezen dat de wederpartij niet aan diens verplichtingen zal voldoen.
- indien de gebruiker de wederpartij heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en de wederpartij die zekerheid niet of niet voldoende stelt.
- indien gebruiker redelijkerwijs vermoedt dat de zaken direct of indirect bestemd zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN- of EU-regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, zonder dat daarvoor van een daartoe bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen.

8.2 Indien zich aan de zijde van de gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden voordoen, zoals met betrekking tot gebruikte materialen, die zodanig zijn dat de uitvoering van de overeenkomst dermate bezwaarlijk of onevenredig kostbaar wordt dat de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van de gebruiker kan worden verlangd, dan is de gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn.

9. Garantie.

9.1 De gebruiker garandeert gedurende drie maanden na levering dat de geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten.

9.2 Indien een zaak binnen drie maanden na levering een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de wederpartij recht op herstel van de geleverde zaak. De gebruiker is bevoegd te kiezen voor vervanging van de geleverde zaak.

9.3 Garantie is uitgesloten indien schade of een gebrek het gevolg zijn van een onjuiste behandeling of het niet opvolgen van instructies.

9.4 Indien de garantie een zaak of een onderdeel van een zaak betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die die derde geeft.

10. Eigendomsvoorbehoud.

10.1 Alle zaken die gebruiker levert blijven eigendom van de gebruiker totdat de wederpartij alle verplichtingen ingevolge de overeenkomst is nagekomen.

10.2 De wederpartij is niet bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verkopen, te leveren, te verpanden of anderszins te bezwaren.

10.3 De wederpartij geeft nu reeds voor alsdan onvoorwaardelijk en onbeperkt toestemming aan de gebruiker om in elk geval waarin de gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van de gebruiker zich bevinden om deze zaken mee te nemen.

10.4 Indien derden beslag willen leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of daar rechten op willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht de gebruiker en derden daarover zo spoedig mogelijk mededeling te doen.

10.5 De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle vormen van schade of verlies en de verzekeringsbescheiden op eerste verlangen van de gebruiker ter inzage te geven.

11. Klachten.

11.1 De wederpartij dient de geleverde zaken onmiddellijk na levering te onderzoeken en vast te stellen of de zaken aan de overeenkomst voldoen.

11.2 De wederpartij dient direct zichtbare gebreken of tekorten binnen drie dagen na levering schriftelijk aan de gebruiker mede te delen.

11.3 De wederpartij dient niet direct zichtbare gebreken binnen drie dagen na ontdekking en uiterlijk binnen drie maanden na levering schriftelijk aan de gebruiker mede te delen.

11.4 Ook na het indienen van een klacht gelden de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

11.5 Zaken mogen alleen na schriftelijke uitdrukkelijke overeenkomst teruggezonden worden.

12. Betaling.

12.1 Betaling vindt vóór aflevering plaats dan wel giraal door middel van een door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte doorlopende incassomachtiging.
Betaling na levering kan slechts dan plaatsvinden indien de gebruiker vooraf schriftelijk met een betalingstermijn heeft ingestemd. De betaling dient binnen de afgesproken termijn na factuurdatum op een door de gebruiker aangewezen wijze in de door de gebruiker vermelde valuta te zijn ontvangen.

12.2 Na het verstrijken van voormelde betalingstermijn verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is vanaf het verstrijken van de vastgestelde betalingstermijn een rente van één procent per maand verschuldigd, onverminderd het recht van de gebruiker de wettelijke rente in rekening te brengen.

12.3 In geval van liquidatie, faillissement of uitstel van betaling of de aanvrage daarvan zijn de vorderingen van de gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

12.4 Betaling dient zonder enige korting of verrekening plaats te vinden.

12.5 Betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste facturen, ongeacht welke vermelding bij de betaling gedaan is.

12.6 Wanneer de wederpartij in gebreke is met betalen, dan zijn alle werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij.

13. Aansprakelijkheid.

13.1 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid zoals hiervoor vermeld in het kader van garanties.

13.2 De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van de zijde van de gebruiker.

13.3 De aansprakelijkheid van de gebruiker is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de gebruiker aan de gebruiker uitkeert en wanneer de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert tot ten hoogste het bedrag van de factuur die betrekking heeft op de geleverde zaak.

13.4 De gebruiker is in geen geval aansprakelijk voor schade van wederpartij of derden ingeval de wederpartij de veiligheidsvoorschriften, installatievoorschriften, instructies, gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen die de gebruiker bij de zaken heeft gevoegd niet nakomt en/of niet tegelijk met de zaken aan derden schriftelijk mededeelt, levert of overhandigt. De wederpartij is verplicht diens wederpartij de voornoemde verplichting de voorschriften etc. samen met de zaken door te leveren op te leggen.

13.5 Iedere wijziging in de geleverde zaak of in de begeleidende voorschriften zoals bedoeld in het vorige lid leidt ertoe dat de eventuele aansprakelijkheid van de gebruiker ter zake het product vervalt.

14. Overmacht.

14.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen de wet en de jurisprudentie daaronder verstaan, alle oorzaken waarop de gebruiker geen invloed kon of kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is of is geweest aan haar verplichtingen te voldoen.

14.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de gebruiker tot nakoming opgeschort. De gebruiker is in geval van overmacht nooit tot vergoeding van schade of onkosten gehouden.

14.3 Indien de gebruiker bij het ontstaan van overmacht reeds voor een deel aan haar verplichtingen heeft voldaan of zij slechts voor een deel aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat deel te factureren en is de wederpartij tot betaling verplicht.

15. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Het is de wederpartij en anderen uitdrukkelijk verboden werken of werkwijzen van de gebruiker, waaronder onder andere te begrijpen ontwerpen, teksten, schetsen, tekeningen, afbeeldingen, modellen, adviezen en andere (geestes-)producten al dan niet samen met anderen te kopiëren, te verveelvoudigen, na te bootsen, openbaar te maken of te gebruiken.

16. Bevoegde rechter.

De Rechtbank van de woonplaats van de gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De gebruiker heeft het recht de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde Rechtbank.

17. Toepasselijk recht.

Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Versie mei 2019

Altijd een dealer bij u in de buurt

De producten van Frezoli Lighting zijn uitsluitend verkrijgbaar bij geselecteerde interieurwinkels. Onze dealers zijn in heel Europa te vinden. Er is dus altijd een Frezoli Lighting dealer bij u in de buurt.

Bent u op zoek naar een dealer buiten de Benelux? Als u ons een e-mail stuurt en aangeeft in welke omgeving u zoekt, dan ontvangt u van ons een bericht terug met de dichtstbijzijnde dealer.

Vind uw dealer

Copyright © Frezoli Lighting - Website by Young-dogs - Design Opera Concept Design